Yoso kaa ñiꞌno ñáyɨvɨ

Ñu sɨꞌɨ yiꞌno ñu xikon tari vestido, ikan xikon iꞌya kuví cha ñiꞌno ñu, vaturi cha tandɨꞌɨ ri maa ñu chichi ñuu ñiꞌno xikon iꞌya.

Ta ñu cha ñiꞌno mandil ta ñami ñu saꞌma, ta ndichi ñu xikon, ta nuñi tɨkatun xiñi ñu. Kuví ñu chichi ñuu.

Ta ñu cha ñiꞌno xicon, ta ñami ñu cheꞌe, kuví saꞌma kuenda viko o saꞌma ñáyɨvɨ cha kua tɨndaꞌa.

Ra kuatya skuela ñiꞌno ndotyin xikon ta ñami ndotyin cheꞌe.

Ta ra yɨɨ ñiꞌno ra koto ta kuchaꞌa, ta iyó ra ka ñiꞌno ra chaketa tyiño nu koto.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.